Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | <br>Jan Van Ermengem | Philippe Colson | <br>Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts |
Jan Van Ermengem | Philippe Colson |
Jef Van Ermengem

1

Hoe wordt iemand onder voorlopig bewind geplaatst?

In principe kan iedereen die er belang bij heeft naar de vrederechter stappen om iemand onder voorlopig bewind te plaatsen. Dit kan door (gratis) een verzoekschrift neer te leggen bij de griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de te beschermen persoon. Bij het verzoekschrift moet - tenzij in zeer dringende gevallen - wel een geneeskundig verslag worden gevoegd, dat niet ouder mag zijn dan 15 dagen, en waaruit moet kunnen worden afgeleid dat de betrokken persoon niet meer in staat is om zelf zijn goederen te beheren.
 

De vrederechter zal eerst de betrokken persoon, en desgevallend zijn ouders, echtgenoot, partner, eventueel andere familieleden of personen oproepen, zodat hij zich dus zelf over de geestestoestand van de persoon een oordeel kan vormen.
De vrederechter kan trouwens ook zelf nog een geneesheer aanstellen voor een aanvullend verslag en alle andere inlichtingen opvragen die hij nodig acht. Pas dan neemt hij zijn beslissing
 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .